Vekaletname

Vekaletle Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Vekaletle tapu işlemleri için gerekli belgeler nelerdir?

Vekaletle Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Her tür tapu işlemi bizzat yapılabileceği gibi vekaletle de yapılabilir. Tapu işleminin başka bir şehirde gerçekleşmesi, iş yoğunluğu, sağlık nedenleri gibi gerekçelerle tapu işlemlerinde vekalet yolu tercih edilebilir. Bu tamamen tapuda işlemi yapacak kişinin tercihine kalmış bir durumdur. Hiçbir tapu işleminin bizzat yapılması zorunluluğu yoktur.

Peki, tapu işlemlerinde kullanılacak vekaletnamenin özellikleri ne olmalıdır?

Öncelikle tapuda kullanılacak vekaletname noter onaylı olmalıdır. Noter onaylı olmayan vekaletnamelerle yapılacak işlemler geçersizdir.

Vekaletname nüfus cüzdanına veya pasaporta göre düzenlenir. Tapu daireleri başka bir kimliğe göre düzenlenmiş vekaletnameyi kabul etmemektedirler. Aynı şekilde ehliyet de tapuda kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Tapuda işlem yapmak için kullanılacak vekaletnamenin üzerinde son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılması zorunluluğu bulunmaktadır. Eski fotoğraflar, vekaleti alan kişinin şimdiki görünümünden farklı fotoğraflar kabul edilmez.

Vekaletnamede verilen yetki net olmalıdır. Yani hangi işlem için vekalet çıkarıldığı net bir biçimde ifade edilmelidir. Vekaletnamenin satış için mi, kira için mi, kat karşılığı inşaat için mi olduğu belirtilmelidir. Tapu daireleri, vekaletname üzerinde yorum yapmazlar.

Vekaletle tapu işlemleri için gerekli belgeler…

-Vekalet verecek kişinin kimliği

-2 adet vesikalık fotoğrafı Vekaletname örneği:


........ ili, ......... ilçesi, .......... mahallesi, tapuda .........Pafta, .......... Ada, ......... Parsel, ……….. Blok, …………. 

Giriş, ……….. Kat, ………….. No’lu olarak kayıtlı, kat irtifaklı yada kat mülkiyetli bağımsız bölümü ve varsa müşterek methali; ilgili tapu dairesinde dilediği zaman ve dilediği bedel ve koşullarda namıma satın almaya, satış sözleşmelerini imzalamaya, satış bedellerini ödemeye, lehime verilecek ferağ takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü veya takrir almaya yetkili memur huzurunda kabule, takrir almaya, tapu defteri ve sicillerini ve tüm evraklarını imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya, her nevi harç ve resimleri ödemeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu defteri ve sicillerini yapmaya ve imzaya, bağımsız bölümün dışında olup da o bölüme özgülenmiş yerler varsa bu yerleri eklenti olarak tescil talebinde bulunmaya, gayrimenkul lehine ve aleyhine dilediği kurum ve idare lehine aleyhine bedelli bedelsiz her türlü geçit hakkı ve irtifak hakkı tesis etmeye, Tapu Sicili Tüzüğünün 26. Maddesi gereğince ortaklaşa kullanılacak yerleri belirlemeye ve tapuya tescil etmeye, tesis edilmiş ortak kullanım alanlarında yapılacak inşaata ait belediyesinden yapı ruhsatı almaya, inşaat yapılabilmesi için noterden muvafakatname vermeye, yapılacak inşaatın yapı denetim anlaşmasını imzalamaya, Kat Mülkiyeti Yasası gereği liste, yönetim planı, proje, kroki ve plan tanzimine, gerektiğinde bunları düzeltmeye, yeniden yönetim planı vermeye, mevcut yönetim planında değişiklikler yapmaya, cins tashihine, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, mevcut kat irtifakı veya kat mülkiyetini bozarak yeniden tesis etmeye, arsa paylarını tefrike, bu işler için gerekli ana inşaat projelerini ve yönetim planlarını tanzim ve imzaya, namıma iskan ve yapı kullanma izin belgesi müracaatı yapmaya veya iskan ve yapı kullanma izinlerini almaya, müşterek methal tesis ve tesciline, adıma satın alacağı taşınmazımızda elektrik, su, doğalgaz tesisatını bağlatmaya, sözleşmelerini ilgili müesseseler önünde tanzim ve imzaya, beyannameler, dilekçeler vermeye, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, evrakları imzalamaya, ferağ takrirlerini vermeye taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraz etmeye, geri almaya, bu hususlar ile ilgili gerek Tapu Sicil Müdürlüklerinden, Belediye Başkanlıklarından veya diğer ilgili birimlerden teslim alınması gereken evrak ve taşınmazla ilgili hak ve menfaatlerimizi korumaya, üçüncü şahıslara her türlü ihtarnameler çekmeye, noterliklerden kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, nüfus müdürlüklerinden adres kayıt belgesi almaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili benim yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, verilmesi gereken beyanname, muvafakatname ve taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya; ....... doğumlu .......... oğlu ...........’yı (TC NO: 0000000000) vekil edildi.

hazır emlak sitesi